Finato.sk > Úvery > Lombardný úver

Čo vlastne lombardný úver znamená?

  ide o krátkodobý úver,

  poskytne vám ho bankový subjekt na základne záložného práva,

  záložné právo sa vzťahuje na hnuteľný majetok vo vašom vlastníctve alebo práva (najčastejšie ide o cenné papiere, tovar, pohľadávky, drahé kovy, vkladné knižky či práva /napr. životná poistka, autorské právo, atď./),

  ide teda o zábezpeku banky, teda akúsi zálohu,

  výška úveru vždy závisí od hodnoty hnuteľného majetku – istiny,

  banka klientovi vypláca výšku 60 až 90 % z ceny založenej zálohy.

Ako to funguje v PARTNER BANK AG ?

V prvom rade musíte byť klientom banky a mať založený účet krytý zlatom.

Vo vašom prípade bude pre banku istina vaše zlato, úver sa poskytuje na dobu 12 mesiacov. Počas doby splácania úveru sa spláca iba úrok z pôžičky. Vaše zlato je istina, ktorú si banka zaistí vo svoj prospech do doby, než sa nevyplatí plná suma. Po uplynutí 12 mesiacov je možnosť predĺžiť splatnosť istiny. A vy opäť pokračujete v platení iba úrokov, ktoré sú štandardne v rozmedzí 2 -4 %.

Ak by ste nenadobudli hotovosť na vyplatenie istiny, môžete požiadať banku o odkúpenie vášho zlata v aktuálnej trhovej hodnote. Výhody tohto produktu spočívajú najmä v tom, že nemusíte siahať na vaše zlato v banke (životné úspory), aby ste si pokryli potreby na financovanie vašich pohľadávok alebo záväzkov.

Po splatení úveru vám zostáva zlato v trezore. Samozrejme, plná váha, akú ste mali na účte.

Napíšte komentár